Nationaal Programma Circulaire Economie goede basis voor versnelling transitie

Staatssecretaris Heijnen van het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs het Nationaal Programma voor een Circulaire Economie (NPCE) gepubliceerd. Plastics Europe is positief over de samenhang en inzet van het NPCE. Met het programma heeft het kabinet een goed en gedegen fundament gelegd voor een volgende fase, met meer ambitieus, stevig en dwingend circulair beleid. Dat is hard nodig, want zoals ook de door Plastics Europe geïnitieerde studie ReShapingPlastics heeft aangetoond, zijn circulaire maatregelen de sleutel naar een versnelde systemische transitie van de plastics industrie.    

Koppeling tussen circulariteit en energie- en klimaatbeleid

Veel maatregelen in het NPCE zijn nog voornemens die verdere uitwerking behoeven. Op onontgonnen terrein, zoals het komen tot een realistisch en meetbaar reductiedoel voor de grondstoffenvoetafdruk, is het ook terecht dat het kabinet niet over één nacht ijs gaat. Gelet ook op vergaande consequenties die nationale doelstellingen hebben op de toekomst van de Nederlandse industrie. In het bijzonder geldt dit voor de plastics industrie, die zich volledig heeft gecommitteerd aan de Europese 2050-doelen voor circulaire en klimaatneutrale plastics. Vanwege de verwevenheid van plastics producenten met beide transities en het belang van integraliteit voor het halen van de doelen, heeft Plastics Europe wel enige zorg over de nog onduidelijke en ondoorzichtige aanpak voor een koppeling van beide transities.

Om geen kostbare tijd te verliezen roept Plastics Europe op tot het snel en nauwer betrekken van de industrie bij het uitwerken van maatregelen die de circulaire agenda realistisch en effectief koppelen aan de energie- en klimaatagenda, ook in financieel opzicht. En om alvast pragmatisch stappen voorwaarts te zetten die niet kunnen en hoeven wachten op een plan van aanpak. Zo vraagt het stimuleren van de technologie voor chemische recycling dat nu knopen in Europa worden doorgehakt over een massabalansregeling, wat ook een cruciale voorwaarde is voor het verder en sneller kunnen opvoeren van de hoeveelheid recyclaat in producten. In dat opzicht is het een gemiste kans dat het NPCE de urgente acties hier niet benoemt.