Klimaat

Plastics Europe onderkent volledig dat het tegengaan van klimaatverandering een van de grootste milieu-uitdagingen van onze samenleving is.  Het verminderen van broeikasgasemissies zien wij dan ook  als prioriteit voor onze industrie. Het gaat voor ons hand in hand met de belangrijke functie die de industrie heeft waar het gaat om het waarborgen van welvaart, banen en het concurrerend vermogen van de Europese economie.


Plastics Europe en haar leden hebben  ambities van de EU om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om zo maximaal bij te dragen aan de wereldwijde klimaatdoelstellingen uitParijs-akkoord. Binnen onze verantwoordelijkheden en onze mogelijkheden focusen we het waarmaken van deze gemeenschappelijke ambitie. We werken aan nieuwe technologieën die hiervoor nodig zijn en met overheden aan het normerende en stimulerende beleidskader dat de transitie helpt versnellen. Onze leden werken samen met alle relevante belanghebbenden in de keten van plastics aan  oplossingen en implementatie van beleidsmaatregelen die realisatie van de EU-doelstellingen helpen.

De plasticindustrie is in Nederland nauw geïntegreerd of op enige manier verbonden aan de hier aanwezige chemische industrie. Als industrie investeren we al volop in technologie en maatregelen voor emissiereductie en hebben we ook al grote sprongen voorwaarts gemaakt. Net als ook in het verbeteren van de energie- en grondstoffenefficiëntie.

Een circulaire economie voor plastic, waarbij we het zo veel mogelijk in de keten houden en aan het eind van de levensduur weer terugbrengen als nieuwe grondstof, is de sleutel naar een werkelijk duurzaam plastic systeem.  Als industrie maken we dus ook grote stappen vooruit op het gebied van recycling en andere technologieën die een circulaire economie dichterbij brengen. Denk aan nieuwe oplossingen als het afvangen en opslaan van CO2 en het ontwikkelen van nieuwe processen om die koolstof weer te gebruiken als alternatief voor fossiele grondstof voor de productie van nieuwe kunststoffen.

Onze industrie streeft ernaar om in samenwerking met partners in de keten, de maatschappelijke waarde  van plastic te behouden  en tegelijkertijd de milieu-impact zoveel mogelijk te beperken.