Plastics Europe en EuPC lanceren Operation Clean Sweep®-certificering

Plastics Europe, de Europese vereniging van plastics producenten, en EuPC, de vereniging van Europese kunststofverwerkers, lanceren vandaag een regeling voor een geharmoniseerde Europese certificering van Operation Clean Sweep® (OCS). Dit nieuwe instrumentarium is een mijlpaal voor het OCS-programma en het streven pelletverliezen in het milieu tot nul te reduceren.

Pelletverliezen zijn vervuilend voor milieu en ecosystemen en daarom onaanvaardbaar. Ongelukkigerwijs komen ze voor in alle schakels van de plastic waardeketen, ondanks toepassing en handhaving van alle standaard milieu-, veiligheids- en kwaliteitsbeheersvereisten. Operation Clean Sweep® is ontwikkeld om bedrijven te helpen in de aanpak en preventie van pelletverlies en omvat een reeks aanbevelingen en instrumenten.

Sinds februari 2023 draagt het eerste Europese certificeringssysteem voor preventie van pelletverliezen bij aan een verdere versterking van OCS. Onder meer door introductie van geharmoniseerde processen en procedures voor het controleren en documenteren van pelletverliezen in de gehele plastic waardeketen.

“De lancering van het OCS-certificeringsprogramma is een belangrijke stap die de impact van OCS vergroot en die leden helpt in het aansporen van hun waardeketens tot het voorkomen van pelletverliezen. Plastic producenten zetten zich er volledig voor in om al hun Europese fabrieken OCS-gecertificeerd te laten zijn en roepen hun waardeketenpartners op hetzelfde te doen.” 

Hervé Millet, directeur Klimaat en Productie van Plastics Europe

Het certificeringssysteem houdt in dat alle huidige OCS-ondertekenaars, en iedere partij die in de keten met pellets werkt, implementatie van OCS extern laat beoordelen en kwantificeren. Dit gebeurt aan de hand van vast te stellen minimumeisen (gebaseerd op de zes pijlers van de OCS-pledge) die regelmatig worden geaudit door geaccrediteerde certificeringsinstanties. Gecertificeerde bedrijven worden opgenomen in een online openbaar register en jaarlijks zal verslag worden gedaan van de ontwikkeling van de certificering, inclusief een schatting van daadwerkelijke pelletverliezen en de mate waarin aan prestatie-indicatoren wordt voldaan.

“We kunnen het probleem van pelletverliezen nu aanpakken met een praktisch instrumentarium. Het voorkomen van pelletverlies is een kwestie van cultuur- en organisatieverandering. Bedrijven in de kunststofmastering, -menging en -verwerking kunnen nu met concrete en transparante maatregelen aantonen hoe zij milieuvervuiling voorkomen.”

Geoffroy Tillieux, technisch directeur van European Plastics Converters

De totstandkoming van de OCS-certificeringsregeling stond onder leiding en toezicht van een commissie bestaande uit beleidsmakers, certificeringsinstanties en afgevaardigden uit de industrie, en werd aangevuld met aanbevelingen die in een publieke consultatie zijn gedaan. De implementatie van de regeling wordt gemonitord en verder verfijnd om zeker te stellen dan ze daadwerkelijk bijdraagt aan het uiteindelijk doel van minder tot geen plastic korrels in het milieu.

De plastic industrie steunt de Europese Commissie bij het in kaart brengen van beleidsopties die de onbedoelde verspreiding van microplastics in het milieu tegengaan. Voor plastic pellets vertrouwen wij erop dat de acties die onze industrie tot nu toe neemt, inclusief de invoering van de Europese OCS-certificering, kan dienen als blauwdruk voor Europees beleid dat onbedoeld verlies van plastic korrels tegengaat. Alleen door vereende samenwerking in de waardeketen kunnen we het probleem van pelletvervuiling oplossen. We roepen al onze partners daarom op om deel te nemen aan het OCS programma en de stappen voor certificering te doorlopen.

Meer informatie

Het Operation Clean Sweep® programma telt momenteel zo’n 1,800 ondertekenaars, waaronder bedrijven, sites en verenigingen. En inclusief alle leden van Plastics Europe en een groeiend aantal kunststofverwerkende bedrijven en transportbedrijven.

Neem deel aan het OCS programma en schrijf je in.