De Routekaart

  • Circulair en net zero ‘plastic transitie’ routekaart benadrukt urgentie van stimulerend beleid voor circulaire markten en investeringen en roept op tot zuivere transitiedialoog met industrie.
  • Plastics Europe roept waardeketen op tot kritisch beoordelen routekaart-visie en benoemen van terreinen voor verdere samenwerking.  

Europese plastic producenten zijn een ‘plastic transitie’ routekaart overeengekomen voor een versnelling van de transitie naar circulair plastic, emissiereductie in de levensduur naar netto-nul en duurzamer gebruik van plastic.

Plastics Europe en haar leden delen de zorgen in de samenleving over de bijdrage van het Europese plastic systeem aan klimaatverandering, uitdagingen rond plastic afval en de dringende behoefte tot een duurzamer gebruik van plastic. Plastic blijft niettemin onvervangbaar in ontelbare toepassingen, speelt een cruciale rol in vele duurzame transities en van doorslaggevend belang voor de concurrentiekracht in tal van Europese sectoren. Onze visie is de creatie van een volledig duurzaam plastic systeem dat blijft voorzien in de vraag van consument en samenleving, dat de transitie van vele downstream industrieën blijft ondersteunen en haar strategische waarde voor de Europese economie behoudt.

Voor het eerst stelt onze industrie zich achter een zeer ambitieus en realistisch plan voor een complete hervorming van het Europese plastic systeem: de ‘plastic transitie’ routekaart. Het dient als onze Poolster in de jaren die komen en laat zien welk fundamentele cultuurverandering onze industrie heeft doorgemaakt.”

Virginia Janssens – Managing Director van Plastics Europe

De routekaart zet een pad uit dat leidt tot een reductie van CO2-emissies in het hele plastic systeem met 28% in 2030 en net-zero in 2050. Tegelijkertijd zorgt dit voor een geleidelijke vervanging van fossiel gebaseerd plastic, waardoor circulair plastic in 2030 in 25% van de Europese vraag voorziet en 65% in 2050. Additionele investeringen en operationele kosten voor het waarmaken van deze ambitie worden geraamd op €235 miljard.

De routekaart brengt de belangrijkste maatregelen en opties voor versnelling in kaart en definieert wat onmiddellijk, op korte en op middellange termijn nodig is en welke acties plastic producenten moeten nemen. De industrie onderkent dat ze meer moet doen om het systeem sneller te doen veranderen, maar uit de routekaart blijkt ook hoe circulariteit intrinsiek vereist dat maatregelen in samenhang met de hele waardeketen worden genomen. De routekaart bevat daarom ook acties en aanbevelingen voor opvolging door beleidsmakers en andere partijen in de waardeketen tussen nu en 2030. 

Succes is afhankelijk van kritieke acties die moeten worden genomen, van een daadwerkelijk samenwerken en van expliciete politieke wil en steun. Beslissingen in de komende jaren zijn bepalend voor de vraag of en hoe snel de routekaart-ambitie te bereiken is. Er is urgent behoefte aan ondersteunend beleid en een regelgevend kader dat de Europese markt en investeringen voor circulariteit stimuleert, in plaats van dat het de industrietransitie tegenwerkt. Het is twee voor twaalf om dit in gang te zetten.”

Virginia Janssens – Managing Director of Plastics Europe

De routekaart benadrukt dat het Europese afvalsysteem dringend moet worden toegesneden op een klimaatneutrale en circulaire economie. Bijvoorbeeld door geharmoniseerde doelstellingen voor het toepassen van een minimum aandeel circulair plastic in belangrijke toepassingen, om zo de vraag naar en markt voor circulair plastic te stimuleren en industrie investeringen verder op te voeren, in bijvoorbeeld essentiële infrastructuur voor chemische recycling. Beleidsmakers moeten er ook voor zorgen dat het Europese plastic systeem gedurende de transitie internationaal concurrerend blijft.

De Green Deal is een uitgelezen kans voor een transformatie naar een sterke en concurrerende Europese plasticindustrie die ons in staat stelt tot het verder opschroeven van investeringen en innovaties in circulariteit en de-carbonisering. Hiervoor zijn wel maatregelen nodig die de concurrentiekracht van de industrie waarborgen en voorkomen dat industriële activiteiten en investeringen naar regio’s buiten Europa verdwijnen, ons meer afhankelijk maakt van import die niet per se aan EU-duurzaamheidsstandaarden voldoet.”

Marco ten Bruggencate – Voorzitter van Plastics Europe, en commercieel vice president verpakkingen en specialty plastics voor Dow EMEA

Plastics Europe is ervan overtuigd dat het met de routekaart een zeer belangrijke bijdrage levert aan een door feiten en informatie gebaseerde dialoog die het met beleidsmakers en de waardeketen wil voeren. De routekaart is dynamisch, wat inhoudt dat deze progressief wordt bijgesteld naarmate zich nieuwe inzichten of veranderingen voordoen in de industrie omgeving, in beleid, of door input van de waardeketen.