Infographic lifecyle plastics Nederland 2018

Den Haag, 20 januari 2020

De Levenscyclus van Plastics in Nederland

In opdracht van PlasticsEurope heeft de Consultant Conversio Market & Strategy GmbH een studie verricht naar de omvang van de kunststoffenstromen in Europa. Voor een 8-tal landen, waaronder Nederland, zijn deze data voor het jaar 2018 in verder detail uitgewerkt. PlasticsEurope Nederland heeft de Nederlandse data verwerkt in een infographic.  Deze zal tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 22 januari van de Plastics Industrie in de Kunsthal te Rotterdam worden gepresenteerd.  

Nederland sterk in recycling van plastic

Ten aanzien van de recycling van verpakkingen is gebleken dat wij binnen Europa een koppositie innemen. Van het ingezamelde verpakkingsafval (512 kt) wordt na sortering 265 kt (ruim 50%) getransporteerd naar recyclinginstallaties. De inzameling en recycling van plastic in andere toepassingen, zoals landbouw, elektrische apparaten, automotive en de bouw, is echter op een veel lager niveau. Hiertoe behoort Nederland niet tot de Europese top. De productie van gerecycled plastic in Nederland is erg hoog. Dat komt omdat Nederland een van de weinige landen in de EU is die relatief veel plastic afval importeert (60 kt/j) om te recyclen, terwijl de meeste andere landen, waaronder onze buurlanden, juist afval exporteren. Het recyclaat wordt dan weer toegepast bij de vervaardiging van nieuwe producten. De belangrijkste toepassing is in de bouwmaterialen, waar ca. 30% van het plastic dat Nederlandse producenten van bouw- en constructiematerialen in hun producten verwerken bestaat uit gerecycled plastic. Opmerkelijk is dat uit de gehele studie naar voren komt dat plastic slechts 1% vormt van alle afval in Europa.

NL groot producent van plastic

Uit deze infographic komen nog meer interessante feiten naar voren. Wist u dat Nederland een grote producent én exporteur van plastic is? Er wordt ruim 2,5 x zo veel geproduceerd als dat er landelijk wordt gebruikt. Jaarlijks komt er in Nederland 937 kt plastic afval vrij. Het overgrote deel (512 kt) bestaat uit verpakkingen. De producten waarin plastics worden toegepast, niet zijnde verpakkingen, hebben in de regel een veel langere gebruiksduur dan deze (plastic) verpakkingen. Vaak duurt het jaren of zelfs decennia voordat ze in de afvalfase geraken. Denk bijvoorbeeld aan auto’s, elektrische apparaten en kunststof leidingen.  

Ruimte voor verbetering

Opmerkelijk is het verschil tussen de recycling percentages voor gescheiden en gemengd ingezameld afval. Van het gescheiden ingezamelde plastic afval (295 kt) gaat 85% naar recycling. Voor het gemengd ingezamelde plastic afval is dat slechts 6%. Hier ligt dus nog veel ruimte voor verbetering. Voor de andere sectoren waarin plastic wordt toegepast is het aandeel dat naar recycling gaat beduidend lager. Een belangrijke reden hiervoor is dat het plastic afval binnen deze sectoren slechts voor een relatief klein deel gescheiden wordt ingezameld.

De infographic kunt u vanaf 22 januari downloaden van de website van PlasticsEurope Nederland en voor meer opmerkelijke uitkomsten naar aanleiding van deze studie kunt u contact opnemen met PlasticsEurope Nederland.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dhr. Theo Stijnen, Director PlasticsEurope Nederland, Tel: 06-12507642, email: theo.stijnen@plasticseurope.org.

Verschillen in cijfers op de markt gebrachte verpakkingen tussen Afvalfonds Verpakkingen en PlasticsEurope

Zowel het Afvalfonds Verpakkingen als PlasticsEurope publiceren jaarlijks over het gewicht aan kunststof verpakkingen dat in Nederland nieuw op de markt is gebracht. De cijfers van beide organisaties vertonen een verschil: PlasticsEurope meldt over 2018 601 kton verpakkingen, tegenover 522 kton door het Afvalfonds. Het verschil van 79 kton wordt veroorzaakt door een ander meetpunt en een andere definitie van verpakkingen. PlasticsEurope hanteert een ruimere definitie dan het Afvalfonds en telt bijvoorbeeld ook vuilniszakken en hervulbare drinkflessen mee als verpakking. Het Afvalfonds Verpakkingen telt alleen datgene mee dat volgens de wettelijke definitie als een verpakking wordt gezien (conform het Besluit beheer verpakkingen). Het Afvalfonds Verpakkingen baseert de cijfers dus op de door het verpakkende bedrijfsleven opgegeven gewicht aan kunststof verpakkingen en Plastic Europe baseert haar cijfers op de door plastic producenten (‘converters’) opgegeven gewicht aan kunststof materiaal dat gebruikt wordt om verpakkingen (volgens hun ruimere definitie) te produceren.