Gospodarka Obiegu Zamkniętego niemożliwa bez spójnej legislacji i szerokiej współpracy

Warszawa, 22 czerwca 2022 r.

Czym jest GOZ dla polskiej gospodarki i jaką rolę w GOZ odgrywają tworzywa sztuczne? Polish Circular Forum było okazją do dyskusji na ten temat z udziałem wszystkich interesariuszy. Debata “Tworzywa sztuczne  – materiał zrównoważonej przyszłości” przyniosła podsumowanie z perspektywy przemysłu. Paneliści byli zgodni, że w łańcuchu wartości jest wielu uczestników i wszyscy powinni współpracować dla osiągnięcia wspólnych celów środowiskowych, a realizację tych celów na poziomie unijnym i krajowym powinna wspierać spójna legislacja.


Dla wszystkich jest już jasne, że nasza branża musi przejść z modelu liniowego na cyrkularny. Widzieliśmy to lata temu i podjęliśmy inicjatywy w tym kierunku. Z raportu ReShaping Plastics wynika, że konieczne jest dokonanie dalszych zmian. W mojej opinii żadne z rozwiązań nie zadziała bez wspólnych działań wszystkich interesariuszy.”

Umberto Credali, prezes Plastics Europe Polska

Zdaniem Małgorzaty Wadzińskiej, prezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego, „trwałej zmianie ulec muszą nie tylko modele biznesowe, ale również zachowania konsumenckie. Producenci powinni uwzględniać aspekty środowiskowe na najwcześniejszych etapach projektowania produktu i efektywnie edukować  konsumentów, aby ułatwić im dokonanie właściwych wyborów przy półce sklepowej i odpowiedzialnie korzystać z produktów. Zrównoważona konsumpcja, tzn. eliminowanie zużycia materiałów tam, gdzie jest to możliwe, oraz zmiana paradygmatu myślenia o opakowaniu czy produkcie nie jako o odpadzie, ale jako o surowcu, są nieodzownymi elementami zamykania obiegu surowców, w tym także tworzyw sztucznych.” Małgorzata Wadzińska, odnosząc się do zastępowania tworzyw sztucznych innymi materiałami, stwierdziła, że „w zastosowaniach, w których zastąpienie tworzyw sztucznych jest możliwe, uzasadnione pod kątem śladu środowiskowego i bezpieczne, powinniśmy sięgać po alternatywy. W branży kosmetycznej i detergentowej nie w każdym przypadku alternatywa do tworzyw sztucznych jest korzystna, biorąc pod uwagę bilans korzyści i strat w całym cyklu życia produktu, a w szczególności mając na względzie bezpieczeństwo konsumenta.”

Z perspektywy recyklera tworzyw sztucznych głos zabrał Andrzej Kubik, prezes Replas Recycling Plastics Sp. z o.o., który zwrócił uwagę, że „dyskusji publicznej na temat tworzyw sztucznych towarzyszy obecnie duża luka edukacyjna, gdyż korzystając na co dzień z tworzyw sztucznych tylko nieliczni z nas mają świadomość, jak wspaniałe są to materiały – ukoronowanie geniuszu ludzkiego umysłu, oraz że ich pozostałości w otoczeniu to nie odpady, lecz cenne surowce wtórne. Wspomniana luka edukacyjna obejmuje również konieczność porzucenia przez konsumentów niektórych dotychczasowych stref komfortu i świadomej akceptacji bardziej ascetycznych rozwiązań, na przykład w zakresie opakowań, produkowanych w zgodzie z regułami eko-designu, – w imię faktycznego ratowania naturalnego środowiska.”

„Przyszłość tworzyw sztucznych to cyrkularność i zeroemisyjność. W dążeniu do tego wspólnego celu musimy współpracować w całym łańcuchu wartości. Polish Circular Forum jest odzwierciedleniem idei dialogu i współpracy od producentów tworzyw sztucznych po recyklerów, z uwzględnieniem administracji publicznej, organizacji branżowych i pozarządowych oraz mediów. Wezwanie do szerokiej współpracy i szukania synergii między sektorami czy wykorzystanie potencjału innowacji nowych technologii jest szczególnie ważne w obliczu nowych wyzwań związanych z dostępnością surowców energetycznych i innych głębokich zmian gospodarczych wymuszonych obecną sytuacją geopolityczną.”

Anna Kozera-Szałkowska, dyrektor zarządzająca Plastics Europe Polska

Polish Circular Forum, które odbyło się 14-15 czerwca 2022 roku w Warszawie i zgromadziło 160 ekspertów, to unikalne wydarzenie, w którym tematyka gospodarki obiegu zamkniętego dyskutowana była z perspektywy przemysłu w ujęciu polskim i europejskim. Organizatorami byli Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy oraz stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe Polska. Podczas Polish Circular Forum spotkali się przedstawiciele branż na co dzień mierzący się z wyzwaniami, jakie stawia m.in. Europejski Zielony Ład. Ideą wydarzenia było stworzenie wartościowej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń wspierającej współpracę B2B. Dyskusje przy okrągłych stołach toczyły się wokół następujących tematów: Cyrkularne tworzywa, Cyrkularne projektowanie, Cyrkularna legislacja, Cyrkularny konsument, Cyrkularne miasta, Cyrkularne kompetencje, Cyrkularne modele biznesowe, Cyrkularne innowacje – recykling chemiczny, Cyrkularne innowacje – tworzywa kompostowalne. Angażując uczestników Forum w debatę w nowatorskiej formule wspólnie wypracowano wnioski i rekomendacje dla różnych obszarów tematycznych i branż w zakresie zrównoważonej gospodarki.