Recykling chemiczny

Recykling chemiczny to proces przekształcania odpadów polimerowych poprzez zmianę ich struktury chemicznej, pozwalający na otrzymanie substancji, które można wykorzystać jako surowiec do produkcji tworzyw sztucznych lub innych produktów. Recykling chemiczny obejmuje takie technologie, jak piroliza, gazyfikacja, hydrokraking i depolimeryzacja.

Planowane inwestycje w recykling chemiczny

Dane opierają się na deklaracjach firm członkowskich Plastics Europe oraz innych przedsiębiorstw; Ostatnia aktualizacja danych została przeprowadzona w maju 2023 r.

Jakie korzyści niesie za sobą recykling chemiczny?

Recykling chemiczny uzupełnia inne technologie recyklingu tworzyw sztucznych, takie jak recykling mechaniczny, metody rozpuszczalnikowe i recykling organiczny. Pozwala on na przetwarzanie złożonych strumieni odpadów tworzyw sztucznych, takich jak folie lub laminaty i w związku z tym może być stosowany w przypadku odpadów, które w przeciwnym razie byłyby składowane lub spalane. W całej Europie 67,5% pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych trafia obecnie na składowiska i podlega odzyskowi energii. Istnieje więc duży potencjał do poprawy.

Ponieważ recykling chemiczny rozkłada polimery na elementy składowe, umożliwia również wyprodukowanie recyklatu (tworzywa sztucznego uzyskanego w procesie recyklingu) o właściwościach identycznych co tworzyw sztucznych, które można wykorzystać w wymagających zastosowaniach, takich jak do kontaktu z żywnością.

Komisja Europejska wyznaczyła bardzo ambitne cele w zakresie obiegu zamkniętego dla branży tworzyw sztucznych. Nałożone prawnie cele określone w niedawno rewidowanych dyrektywach dotyczących zagospodarowania odpadów to: maksymalnie 10% odpadów komunalnych wysyłanych na składowiska do 2035 r., recykling odpadów opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie 50% do 2025 r. oraz na poziomie 55% do 2030 r. W tym kontekście recykling chemiczny stanowi słuszny krok w kierunku ograniczenia ilości nieodzyskiwanych odpadów i rozwoju cyrkularnej gospodarki tworzyw sztucznych. Z rozwojem tego sektora wiąże się także ogromny potencjał w zakresie nowych miejsc pracy.

Znaczące inwestycje w recykling chemiczny

Zaobserwowaliśmy wyraźny wzrost planowanych przez firmy członkowskie Plastics Europe inwestycji w recykling chemiczny: z 2,6 miliarda euro w 2025 r. do 8 miliardów euro w 2030 r. Szacuje się, że produkcja recyklatów wzrośnie do 0,9 Mt w 2025 r. i 2,8 Mt w 2030 r. Dzięki temu wkładowi Plastics Europe odgrywa wiodącą rolę w realizacji wyznaczonego przez Komisję Europejską celu Circular Plastics Alliance, zakładającego wykorzystanie w europejskich produktach 10 Mt recyklatów do 2025 r. Przejście na technologie surowców (piroliza, gazyfikacja) stanowi 80% planowanych mocy produkcyjnych.

Prowadzimy wiele projektów w sektorach tworzyw sztucznych i recyklingu mających na celu upowszechnienie technologii recyklingu chemicznego – mamy zaplanowane 44 projekty w 13 krajach UE.

Zobacz, jak stare materace zyskują nowe życie dzięki Covestro