Obieg zamknięty

W gospodarce obiegu zamkniętego w kontekście tworzyw sztucznych chodzi o poznanie i wykorzystanie wartości tworzyw sztucznych jako zasobu, przy jednoczesnym uwzględnieniu jak najmniejszego wpływu na klimat. W ostatnich latach stowarzyszenie Plastics Europe traktuje przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jako sprawę najwyższej wagi.

Przejście na gospodarkę obiegu zamkniętegow sektorze tworzyw sztucznych

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym to priorytet; aby było możliwe musimy wykorzystać w pełni potencjał innowacji i nowych technologii, na przykład wytwarzanie takich produktów, które znacznie bardziej nadają się do ponownego użycia i do recyklingu, a także opracowywanie bardziej innowacyjnych technik recyklingu. Zmian wymagają również ramy polityczne i legislacyjne, które będą promować recykling chemiczny, zharmonizowaną zbiórkę odpadów, a także recykling mechaniczny, zapewniając jednocześnie wsparcie inwestycyjne i rozwój rynków surowców wtórnych.

Chociaż koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym kompleksowo ujmuje problematykę zapobiegania gromadzeniu tworzyw sztucznych na wysypiskach, przeciwdziałania ich spalaniu lub walki z zaśmiecaniem oceanów przez odpady tworzyw, przy jednoczesnym pełnym wykorzystaniu potencjału tych materiałów, to jednak niezbędne są dodatkowe działania. Obejmują one zapobieganie stratom granulatu we wszystkich operacjach związanych z produkcją i logistyką tworzyw, zapewnienie właściwego zagospodarowania pokonsumenckich odpadów plastikowych, w tym bardziej efektywnej zbiórki i sortowania odpadów, a także zwiększanie świadomości w naszej branży oraz w społeczeństwie.

Jednak tworzywa sztuczne w gospodarce o obiegu zamkniętym to nie tylko odpady, wyeliminowanie wycieków do środowiska i zwiększenie wykorzystania surowców wtórnych. Bardzo ważne jest także zwiększenie wykorzystania surowców odnawialnych do produkcji tworzyw.

Tworzywa sztuczne –zbyt cenne, aby je wyrzucić