5 Kluczowych Czynników koniecznych do transformacji systemu tworzyw sztucznych

Zainicjowanie dialogu z branżą tworzyw sztucznych na rzecz czystej transformacji (Clean Transition Dialogue)

Uznanie kluczowej roli tworzyw sztucznych w realizacji założeń Zielonego Ładu UE

Wsparcie rozwoju wszystkich technologii recyklingus

Wyjaśnienia do końca roku 2024 kwestii związanych z wykorzystaniem modelu bilansu masy

Uproszczenie i przyspieszenie procedur wydawania pozwoleń na realizację projektów budowy instalacji wykorzystujących niskoemisyjne i cyrkularne technologie przemysłowe

Nadanie priorytetu ocenie wpływu na środowisko nad regulacjami dotyczącymi konkretnych materiałów oraz zapewnienie neutralnego materiałowo, opartego na rzetelnych danych oraz badaniach naukowych podejścia do przepisów wyznaczających ramy transformacji

Pilne określenie obowiązkowych poziomów minimalnej zawartości cyrkularnych tworzyw sztucznych w wyrobach

Uczynienie wykorzystywania biomasy ze zrównoważonych źródeł do produkcji tworzyw sztucznych finansowo atrakcyjnym

Ustanowienie dla wszystkich sektorów wymogów prawnych dotyczących projektowania wyrobów z tworzyw sztucznych pod kątem recyklingu

Wspieranie wiarygodnych systemów certyfikacji i norm dotyczących zrównoważonego pozyskiwania cyrkularnych surowców i surowców z biomasy

Wykorzystanie zamówień publicznych do wsparcia cyrkularnych tworzyw sztucznych i technologii dekarbonizacji

Wsparcie badań i rozwoju technologii CCU

Dofinansowanie europejskiej transformacji gospodarczej w kierunku cyrkularnego systemu tworzyw sztucznych

Opracowanie regulacji mających na celu pobudzenie wzrostu europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych

Zapewnienie konkurencyjnych cen energii oraz stałego dostępu do przystępnej cenowo energii niskoemisyjnej i wodorowej

Stopniowe ograniczanie składowania i spalania odpadów tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu

Finansowanie i inwestycje

Ułatwienie transportu wysortowanych odpadów i recyklatów pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz dostosowanie unijnych przepisów dotyczących przemieszczania odpadów do zapisów Konwencji bazylejskiej

Ujednolicenie definicji i poprawa jakości i dostępu do danych dotyczących gospodarowania odpadami tworzyw sztucznych i odpadami organicznymi

Poprawa jakości i ilości zbieranych bioodpadów mogących stanowić surowiec do produkcji tworzyw sztucznych

Dalsze rozwijanie narzędzi wspierających współpracę i transformację

Wykorzystanie siły jednolitego rynku unijnego (EU Single Market)

Zwiększanie świadomości społecznej

Wykorzystanie roli globalnego porozumienia w sprawie zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Pobierz infografikę 5 Kluczowych Czynników lub dowiedz się więcej o mapie drogowej naszej branży dla systemu tworzyw sztucznych w Europie.