Plastics Europe wyraża poważne obawy w związku z głosowaniem Komisji ds. Środowiska w sprawie PPWR

24 października Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) Parlamentu Europejskiego głosowała nad rozporządzeniem w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (PPWR).

Choć w niektórych obszarach wprowadzono poprawki do pierwotnego projektu Komisji Europejskiej, Plastics Europe jest wysoce zaniepokojone faktem, że wynik głosowania w Komisji osłabił ambicje stworzenia rynku tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i w niewystarczającym stopniu zachęca do stosowania tworzyw bio-pochodnych. Dodatkowo z powodu arbitralnych decyzji odnoszących się wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, głosowanie negatywnie oddziałuje na otoczenie inwestycyjne w Europie w zakresie cyrkularności opakowań z tego materiału.

Podtrzymanie zaproponowanych przez Komisję Europejską poziomów zawartości recyklatów w opakowaniach do kontaktu z produktami wrażliwymi ma zasadnicze znaczenie dla zachęcenia europejskiej branży tworzyw sztucznych do istotnego zwiększenia inwestycji w recykling mechaniczny i chemiczny. Są one niezbędne zarówno do zwiększenia dostępności na rynku oraz poprawy jakości recyklatów tworzyw sztucznych, jak i do ograniczenia zależności od surowców kopalnych oraz poprawy cyrkularności w całej branży opakowań z tworzyw sztucznych.

Virginia Janssens, dyrektor zarządzająca Plastics Europe: „Jesteśmy szczególnie rozczarowani faktem, że zostały obniżone proponowane poziomy obowiązkowej zawartości recyklatów w opakowaniach wrażliwych na kontakt. To utracona szansa na stworzenie zachęt do niezbędnych inwestycji, co negatywnie odbije się na rozwoju recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych w Europie”.

Plastics Europe jest przekonane, że surowce bio-pochodne odgrywają także kluczową rolę w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych i zmniejszeniu uzależnienia od surowcach kopalnych przy produkcji opakowań z tworzyw sztucznych i dlatego popiera ustanowienie celów w zakresie zawartości tworzyw bio-pochodnych niezależnych od celów zawartości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu. Niestety zgodnie z wynikiem dzisiejszego głosowania wykorzystywanie w opakowaniach tworzyw bio-pochodnych będzie umożliwiało obniżanie ilości recyklatów w stosunku do obowiązkowego poziomu ich zawartości.

Plastics Europe z zadowoleniem przyjmuje poparcie Komisji ENVI dla opracowania kryteriów projektowania pod kątem recyklingu i oceny przydatności opakowań do recyklingu, a także zaangażowania kluczowych interesariuszy w opracowywanie tych wymagań.

Dostrzegając znaczny potencjał rozwoju modeli ponownego użycia w wielu obszarach zastosowania opakowań, Plastics Europe uważa jednak, że w debacie wokół PPWR w zasadzie pominięto ocenę wpływu proponowanych rozwiązań dotyczących ponownego użycia na sektor opakowań transportowych oraz na oraz na realną możliwość osiągnięcia wymaganych celów w tym sektorze.
Virginia Janssens dodaje: „Niestety dzisiejsze głosowanie oznacza, że istnieje ryzyko całkowitego zakazu stosowania od 2030 r. elastycznych folii z tworzyw sztucznych niezbędnych do transportu towarów w poszczególnych państwach członkowskich i całej UE. Jeśli wynik głosowania ENVI zostanie potwierdzony w ostatecznym ustawodawstwie, spowoduje to zakłócenia w łańcuchu dostaw, wyższe koszty dla przewoźników i ostatecznie konsumentów, a także oddziaływać będzie negatywnie na bezpieczeństwo transportu”.

Ponadto w głosowaniu podtrzymano wiele arbitralnych zakazów lub celów redukcji, które mają zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, nie dokonując żadnej oceny wpływu tych rozwiązań na środowisko lub wykazania korzyści dla środowiska. Zakazy takie ograniczą wykorzystanie wielu typów opakowań obecnie nadających się do recyklingu i powszechnie poddawanych recyklingowi, takich jak opakowania z tworzyw sztucznych do świeżej żywności czy opakowania zbiorcze, takie jak folie termokurczliwe typu stretch, które odgrywają zasadniczą rolę w ochronie i transporcie dóbr konsumpcyjnych.

Dlatego całkowity zakaz stosowania tych formatów – jak przewidziano w przepisach dotyczących ograniczeń dotyczących jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych – stoi w sprzeczności z celami środowiskowymi przyświecającymi PPWR oraz nie uwzględnia planowanych przez naszą branże inwestycji w zakresie cyrkularności.

„Chociaż dla niektórych zainteresowanych stron takie arbitralne zakazy mogą być atrakcyjne politycznie, to nie stanowią one właściwego rozwiązania. Będą jedynie zachęcać do zastępowania tworzyw sztucznych innymi materiałami bez wykazanych korzyści środowiskowych, i bez faktycznego odniesienia się do istoty problemu opakowań jednorazowego użytku. Wzywamy więc do stworzenia ambitnych regulacji, które stworzą pozytywny klimat inwestycyjny, dzięki czemu europejski system tworzyw sztucznych będzie mógł kontynuować transformację w kierunku zrównoważonego rozwoju” – podsumowuje Virginia Janssens.