Plastics Europe popiera płynące z nowego raportu wnioski o konieczności przyspieszenia systemowych zmian w kierunku cyrkularności i zeroemisyjności

Raport wzywa do stworzenia nowych ram prawnych zachęcających do inwestycji w innowacje na rzecz redukcji emisji

Bruksela, 4 kwietnia 2022 r.

Plastics Europe, stowarzyszenie reprezentujące producentów tworzyw sztucznych w Europie, z zadowoleniem przyjmuje nowy niezależny raport “ReShaping Plastics: Drogi Dojścia do Cyrkularnego i Neutralnego Klimatycznie Systemu Wykorzystania Tworzyw Sztucznych w Europie”. Stowarzyszenie wspiera główne ustalenia raportu dotyczące konieczności szybszych zmian systemowych oraz bardziej intensywnej i efektywnej współpracy wszystkich uczestników europejskiego systemu tworzyw i administracji, jednocześnie zgadzając się, że cyrkularność jest najważniejszą średnio-terminową drogą transformacji przemysłu tworzyw. By wesprzeć ustalenia i wdrażanie wniosków raportu oraz dalsze przyspieszenie zmian, Plastics Europe proponuje pakiet środków, w tym wsparcie rekomendacji dot. stworzenia nowych i sprzyjających ram prawnych, które będą stanowiły zachętę dla inwestycji i innowacji poprzez tworzenie klimatu twórczej konkurencji.

Ogłoszony dziś raport “Reshaping Plastics” został przygotowany przez SYSTEMIQ przy wsparciu niezależnego Komitetu Sterującego i Zespołu Ekspertów składających się z reprezentantów instytucji unijnych, NGO, środowiska naukowego oraz przemysłu. Raport został zlecony przez europejskich producentów tworzyw sztucznych, aby pomóc jak najskuteczniej reagować na wyzwania związane z odpadami tworzyw i z nasileniem kryzysu klimatycznego. Celem opracowania była krytyczna ocena bieżących postępów i analiza możliwych sposobów działania, które pozwoliłyby przyspieszyć w Europie zamknięcie obiegu tworzyw i osiągnięcie neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku.

Raport zawiera analizę różnych scenariuszy opracowanych na podstawie publicznie dostępnych danych dotyczących – już realizowanych, bądź będących w przygotowaniu – innowacji, zobowiązań i rozwiązań legislacyjnych. Opracowanie prognozuje również, jaką rolę te różne elementy, włączając nowe powstające technologie, będą mogły odegrać w dłuższej perspektywie. Raport potwierdza, że cyrkularność jest główną siłą napędową redukcji emisji w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Podkreśla, że należy uruchomić wszystkie możliwe działania w całym łańcuchu wartości tworzyw, tj. m.in. wykorzystanie recyklingu mechanicznego i chemicznego, wykorzystanie surowców alternatywnych, w tym surowców biopochodnych, czy wreszcie projektowanie wyrobów z myślą o recyklingu i ponownym wykorzystaniu. Należy tu również uwzględnić dostęp do odpowiednich źródeł niskoemisyjnej jak i odnawialnej energii.

Według raportu szybsze zmiany systemowe w perspektywie krótko- i długoterminowej wymagają znacznych inwestycji w sektorze prywatnym i publicznym, dalszych innowacji technologicznych, nowej infrastruktury i nowych modeli biznesowych. Jednocześnie autorzy opracowania potwierdzają, że zastępowanie tworzyw sztucznych innymi materiałami w bardzo niewielkim stopniu przyczynia się do osiągnięcia zeroemisyjnści.

Dr. Marcus Steilemann, Prezes Plastics Europe, mówi: „Branża tworzyw sztucznych ma do odegrania ważną rolę w zmniejszaniu emisji, redukcji odpadów i zwiększeniu cyrkularności. Najwyższa pora, by zastąpić surowce kopalne surowcami z odzysku, które mają znacznie mniejszy ślad węglowy. Nowy raport prezentuje różne scenariusze, dzięki którym możemy osiągnąć ten cel. Dokładnie je przeanalizujemy, ale oczywiście nie mamy jeszcze wszystkich odpowiedzi na wyzwania, z którymi się mierzymy. Dlatego popieramy zawarte w raporcie wezwanie do bardziej intensywnej i efektywnej współpracy z całym łańcuchem wartości i legislatorami.”

Steilemann dodaje: „Duże znaczenie ma dla nas fakt, że w raporcie bezpośrednio wskazano, jak ważną rolę odgrywają tworzywa w dążeniu do osiągnięcia rozszerzonych unijnych celów w zakresie zeroemisyjności. Tworzywa pozwalają zmniejszyć emisje w różnych dziedzinach, jak budownictwo, motoryzacja, sektor opakowaniowy czy medyczny, są też nieodzowne w rozwoju technologii dla sektora energii odnawialnej.”

Duże znaczenie ma dla nas fakt, że w raporcie bezpośrednio wskazano, jak ważną rolę odgrywają tworzywa w dążeniu do osiągniecia rozszerzonych unijnych celów w zakresie zeroemisyjności.

DR. MARKUS STEILEMANN – Prezes Plastics Europe

Producenci tworzyw sztucznych mając świadomość tego, jak koniecznym i złożonym procesem jest transformacja branży, od dłuższego czasu inwestują w nowe technologie i dostarczają innowacyjne rozwiązania w całym łańcuchu wartości branży. Angażują się w liczne wspólne inicjatywy łączące różnych interesariuszy branży, by wypracować nowe systemowe myślenie i nastawienie oraz nowe modele zachowań, poprawić właściwości wyrobów, wprowadzać innowacyjne ekoprojektowanie i budować nową infrastrukturę. Są też liderami zmian w kierunku bardziej zrównoważonych procesów produkcji, m.in. inwestując w zaawansowane technologie recyklingu i energię odnawialną czy zwiększając produkcję tworzyw z wykorzystaniem biosurowców lub węgla z innych źródeł, jak np. z CO2. Jakkolwiek zmiany te znacznie przyspieszyły w ostatnich latach, to ze względu na specyfikę branży tworzyw sztucznych i długie cykle inwestycyjne, korzyści uwidocznią się w pełni dopiero po latach.

Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe podkreśla: „Nasze firmy członkowskie realizują ogromne inwestycje i daleko idące reorganizacje w produkcji i technologii. Jednocześnie, by móc jeszcze bardziej przyspieszyć transformację branży, potrzebujemy wspierającej legislacji, która zachęci do inwestycji i innowacji, tworząc tym samym warunki sprzyjające twórczej konkurencji. Musimy wykorzystać siłę Jednolitego Rynku UE i stworzyć sprawne mechanizmy i środki kontroli, aby utrzymać konkurencyjność europejskiego przemysłu w skali globalnej w kontekście dążenia UE do zeroemisyjnści.”

Musimy wykorzystać siłę Jednolitego Rynku UE i stworzyć sprawne mechanizmy i środki kontroli, aby utrzymać konkurencyjność europejskiego przemysłu w skali globalnej w kontekście dążenia UE do zeroemisyjnści.

VIRGINIA JANSSENS – Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe

Do osiągnięcia sukcesu konieczne jest, by w tych nowych sprzyjających warunkach biznesowych, zapewniony był dostęp do wysokiej jakości surowców, oraz do taniej niskoemisyjnej jak i odnawialnej energii. Będzie to wymagało stworzenia stabilnych ram prawnych w perspektywie długoterminowej, spójnych we wszystkich państwach członkowskich, uwzględniających potrzebę utrzymania innowacyjności branży w szybko zmieniającym się świecie.

Plastics Europe proponuje pakiet działań, które pomogą wdrożyć zawarte w raporcie rekomendacje i przyspieszyć przejście branży na zeroemisyjność i obieg zamknięty. Proponujemy:

  • Stworzenie mapy drogowej dla Plastics Europe i firm członkowskich, by przyspieszyć transformację do roku 2050. Mapa drogowa zawierać będzie zarówno tymczasowe cele, jak i bardziej ambitne rekomendacje dotyczące legislacji oraz stworzenia mechanizmów wsparcia i zachęt dla branży. Dla firm członkowskich mapa drogowa będzie także okazją do weryfikacji zadeklarowanych celów i osiągnięć w tym zakresie.
  • Zagwarantowanie, że wszystkie stanowiska Plastics Europe będą opracowywane z zamiarem przyspieszenia przejścia szeroko rozumianego systemu wykorzystania i oddziaływania tworzyw sztucznych na cyrkularność i zeroemisyjność w 2050 roku – z uwzględnieniem potrzeby zmian na wcześniejszych i późniejszych etapach łańcucha wartości w zakresie cyrkularności oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.
  • Zbadanie możliwości stworzenia w 2022 roku nowej szerokiej platformy interesariuszy, wzorując się na proponowanej w raporcie komisji ds. transformacji branży tworzyw, której zadaniem byłoby istotne zwiększenie efektywności dialogu i intensywności współpracy pomiędzy administracją, a uczestnikami łańcucha wartości tworzyw.

Plastics Europe zobowiązuje włączyć się w działania ze wszystkimi interesariuszami, by sprostać wyzwaniu, jakim jest szybsze osiągnięcie zmian systemowych, o których mowa w raporcie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://plasticseurope.org/reshaping-plastics/

Komunikat prasowy SYSTEMIQ zamieszczono tutaj