Ważny krok ku przyszłości wolnej od zanieczyszczeń odpadami tworzyw

Plastics Europe z zadowoleniem przyjmuje Globalne Porozumienie w Sprawie Tworzyw

sortowanie odpadów tworzyw

Ważny krok ku przyszłości wolnej od zanieczyszczeń odpadami tworzyw

Plastics Europe z zadowoleniem przyjmuje Globalne Porozumienie w Sprawie Tworzyw

Bruksela, 2 marca 2022 r.

Plastics Europe wspiera wypracowanie międzynarodowego porozumienia, odpowiedzi na wyzwanie, jakie stanowią odpady tworzyw i z zadowoleniem przyjmuje rezolucję wynegocjowaną podczas 5. Sesji Zgromadzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEA-5) w Nairobi. Rezolucja wzywa do stworzenia wiążącego prawnie instrumentu z obowiązującymi przepisami i dobrowolnymi postanowieniami, które zostaną zdefiniowane przez ICN (Wewnętrzny Komitet Negocjacyjny).

Rezolucja podkreśla potrzebę rozwoju zrównoważonej produkcji i wykorzystania tworzyw w całym cyklu życia wyrobu. Wymaga to podejścia opartego na działaniach na wcześniejszych i późniejszych etapach wzdłuż całego łańcucha wartości, które swym zasięgiem obejmą zarówno etap projektowania, jak i odpowiedzialnego gospodarowania odpadami uwzględniającego potrzeby środowiskowe.

Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe, powiedziała: „Przemysł w Europie jest w stanie pełnej mobilizacji prowadząc działania zmierzające do przejścia na gospodarkę obiegu zamkniętego i stworzenia przyszłości bez zanieczyszczeń odpadami tworzyw. Rezolucja promuje wagę i znaczenie stworzenia wspierającej polityki środowiskowej dostosowanej do potrzeb naszej branży i łańcucha wartości, która dodatkowo ułatwi naszą transformację. Jednocześnie w dokumencie zostały podkreślone korzyści wynikające z aktywnej współpracy i dialogu pomiędzy naszą branżą, a istotnymi interesariuszami.”

Co najistotniejsze, rezolucja uznaje również, że nie ma jednego rozwiązania problemu zanieczyszczenia odpadami tworzyw, a rządy muszą mieć zapewnioną elastyczność we wdrażaniu rozwiązań, które najlepiej odpowiadają lokalnym uwarunkowaniom i wsparte są odpowiednią sprzyjającą legislacją.

Markus Steilemann, Prezes Plastics Europe, dodał: “Zanieczyszczenie środowiska odpadami tworzyw jest nieakceptowalne, a rezolucja UNEA jest krokiem milowym w kierunku stworzenia przyszłości wolnej od zanieczyszczeń, co jest niezbędne do osiągnięcia naszych wspólnych ambicji klimatycznych. Jednocześnie, co równie ważne, rezolucja docenia wartość i ogromne znaczenie dla społeczeństwa, jakie mają wyroby z tworzyw. Musimy maksymalnie wykorzystać te wartości dążąc do cyrkularności i neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym wspieraniu rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.”

Firmy członkowskie Plastics Europe wspierają określenie celu obowiązkowej zawartości recyklatu w opakowaniach z tworzyw na poziomie 30% do 2030 roku. Ponadto niedawno ogłosiły planowane inwestycje rzędu 7,2 mld euro w przełomową technologię, jaką jest recykling chemiczny. Plastics Europe zostało też partnerem projektu unijnego Horizon 2020, PlastiCircle, skupiającego się wokół przekształcania odpadów w wartościowe produkty poprzez innowacje na kluczowych etapach gospodarowania odpadami.

Jako branża jesteśmy zaangażowani we wdrażanie długoterminowych pozytywnych zmian i liczymy na możliwość aktywnego udziału i wkładu na kolejnych etapach negocjacji.

Przeczytaj tutaj stanowisko Plastics Europe na temat Globalnego Porozumienia w Sprawie Tworzyw.