W głosowaniu plenarnym nie wykorzystano szansy do stworzenia zachęt do inwestycji w cyrkularne opakowania z tworzyw

Przyspieszenie transformacji europejskiego systemu tworzyw sztucznych w kierunku obiegu zamkniętego i zeroemisyjności netto wymaga polityki i ram regulacyjnych, które zwiększają popyt na surowce cyrkularne, pobudzają inwestycje w technologie recyklingu i stymulują rozwój projektowania wyrobów z myślą o przydatności do recyklingu. Plastics Europe ​​z zadowoleniem przyjmuje pewne aspekty, które pojawiły się w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym w Parlamencie Europejskim, takie jak docenienie typów opakowań efektywnie poddawanych zbiórce i recyklingowi oraz dążenie do zapewnienia najlepszych rozwiązań opakowaniowych z punktu widzenia ochrony środowiska.

Projekt rozporządzenia PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) jest jednym z najważniejszych elementów ram politycznych umożliwiających transformację systemu tworzyw sztucznych. Dlatego, chociaż z zadowoleniem przyjmujemy szereg decyzji podjętych przez Parlament Europejski, uważamy, że na dzisiejszym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym nie wykorzystano szansy na wzmocnienie tego kluczowego aktu prawnego i stworzenie zachęt do ogromnych inwestycji niezbędnych do zapewnienia obiegu zamkniętego opakowań z tworzyw sztucznych” – uważa Virginia Janssens, Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe.

Stworzenie odpowiedniego zapotrzebowania rynkowego i otoczenia regulacyjnego dla rozwoju cyrkularności jest niezbędne, by zachęcić europejski system tworzyw sztucznych do znacznego rozwoju recyklingu mechanicznego i chemicznego. Jest to kluczowe dla poprawy ilości i jakości tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, ograniczenia zależności od surowców kopalnych i przyspieszenia przechodzenia  na obieg zamknięty w całym systemie opakowań z tworzyw sztucznych.

To niefortunne, że decyzja Komisji ds. Środowiska o obniżeniu docelowych poziomów zawartości recyklatów w przypadku opakowań do kontaktu z produktami wrażliwymi nie została zmieniona na posiedzeniu plenarnym. To stracona szansa na wykorzystanie rozporządzenia PPWR w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych do pobudzenia rozwoju rynku W Europie opakowań z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu” – komentuje Virginia Janssens.

Jesteśmy również rozczarowani, że posłowie do Parlamentu Europejskiego nie doprecyzowali w wystarczającym stopniu roli tworzyw biopochodnych i recyklatów jako odrębnych, ale uzupełniających się rozwiązań, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych, a także nie wprowadzili wymogu, aby opakowania, które zostaną zaprojektowane tak, by były w pełni recyklowalne, były wysortowywane zamiast trafiać do spalenia lub składowania.

Ponadto Plastics Europe wyraża rozczarowanie faktem, że Parlament Europejski nie przyjął poprawek zapewniających neutralność materiałową proponowanego prawodawstwa. To jeszcze bardziej zagraża klimatowi inwestycyjnemu w Europie w zakresie obiegu zamkniętego opakowań z tworzyw sztucznych poprzez wprowadzanie arbitralnych środków, w tym zakazów i celów w zakresie redukcji mających zastosowanie wyłącznie do opakowań z tworzyw sztucznych, bez jakiejkolwiek oceny wpływu lub wykazania korzyści dla środowiska.

„Arbitralne cele redukcji lub środki ukierunkowane wyłącznie na tworzywa sztuczne – choć atrakcyjne dla niektórych interesariuszy ze względów politycznych – nie są rozwiązaniem. Będą jedynie zachęcać do zastępowania tworzyw sztucznych innymi materiałami bez udowodnionych korzyści ekologicznych i nie rozwiążą problemu opakowań jednorazowego użytku. Zamiast tego wzywamy do przedstawienia ambitnej propozycji, która stworzy pozytywny klimat inwestycyjny niezbędny, aby europejski system tworzyw sztucznych mógł dalej podążać w kierunku zrównoważonego rozwoju” – podsumowuje Virginia Janssens.