Zjednoczony, konkurencyjny i cyrkularny przemysł tworzyw sztucznych

Podczas XVI edycji Plastics Industry Meeting, spotkania branży tworzyw sztucznych, organizowanego co roku przez Fundację PlasticsEurope Polska i Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych, eksperci z całego łańcucha wartości ponownie dyskutowali o największych wyzwaniach i najbardziej pożądanych drogach rozwoju przemysłu tworzyw sztucznych.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Jeremiego Mordasewicza (Konfederacja Lewiatan), który wskazał, że kondycja polskiej gospodarki nie napawa optymizmem, co może oznaczać długotrwałą zmianę z trendu rozwojowego na stagnacyjny. Brak środków europejskich na inwestycje oraz wysoka inflacja mogą wyhamować rozwój gospodarczy na kolejne dekady. O podsumowaniu ostatniego roku w branży tworzyw sztucznych mówili Tadeusz Nowicki (Grupa Ergis, prezes PZPTS) oraz Piotr Kwiecień (SABIC, Fundacja PlasticsEurope Polska). Wnioski w przypadku obu prezentacji były podobne – rozwój branży w obecnej sytuacji stanowi wyzwanie i jest uzależniony między innymi od tego, w jakim kierunku będą podążały działania legislacyjne, zarówno w poszczególnych krajach, jak i na poziomie unijnym i światowym.


Podczas spotkania miały miejsce również dwa panele dyskusyjne. Podczas pierwszego o rozwoju branży w świetle globalnych wyzwań dyskutowali Maria Andrzejewska – dyrektor generalna UNEP-GRID Warszawa, Katarzyna Barańska – radczyni prawna w zakresie postępowań środowiskowych w Osborne Clarke, Virginia Janssens – dyrektor zarządzająca Plastics Europe oraz Bernard Merkx – dyrektor zarządzający European Plastics Converters. Wiele uwagi poświęcono miejscu i roli tworzyw sztucznych w zrównoważonej gospodarce. Podkreślona została potrzeba ścisłej współpracy pomiędzy uczestnikami łańcucha wartości i wszystkimi interesariuszami, w tym konsumentami i organizacjami pozarządowymi, niezbędna do zachowania konkurencyjności europejskiego przemysłu oraz sprostania coraz ambitniejszym celom środowiskowym. Virginia Janssens zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia stymulującego otoczenia legislacyjnego, wspierającego osiągnięcie zeroemisyjnych celów i wdrażanie służących temu rozwiązań, w tym tych kluczowych dla osiągnięcia wyznaczanych przez UE celów. Jako przykład podała palącą potrzebę uznania w prawodawstwie metody bilansu masy w recyklingu chemicznym, które byłoby ważnym punktem zwrotnym w osiąganiu cyrkularnych celów branży tworzyw sztucznych. Bernard Merx podkreślił z kolei, że rozwój branży tworzyw sztucznych niewątpliwie czeka wiele wyzwań, nie tylko w Europie, ale także w skali globalnej. Bo wdrażanie rozwiązań w nurcie gospodarki cyrkularnej, szybsze zawracanie obiegów, zmiana modeli biznesowych i redukcja zanieczyszczenia to dopiero początek tego, z czym przyjdzie mierzyć się przetwórcom tworzyw sztucznych. Panel zakończony został podzielaną przez wszystkich uczestników konkluzją, że „nie ma przyszłości bez tworzyw sztucznych”.


We wprowadzeniu do drugiej debaty Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej w Deloitte, przedstawiła badawcze spojrzenie na problematykę odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, w tym na aspekt całego cyklu życia oraz związanych z nim emisji. W odniesieniu do tego uczestnicy debaty moderowanej przez Magdalenę Dziczek ze Związku Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK dyskutowali o sposobach optymalnego wykorzystania tworzyw w gospodarce obiegu zamkniętego. W debacie uczestniczyli: Katarzyna Grabarska – Menadżerka ds. Opakowań sieci Biedronka, Michał Łukawski – Account Manager w Dow, Mariusz Musiał – Dyrektor Zarządzający „ALPLA” Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o., Anna Sapota – wiceprezes ds. public affairs dla Europy Wschodniej – Północ w ramach Grupy TOMRA oraz Paweł Sosnowski – Doradca Zarządu ds. Regulacji Środowiskowych w Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Paneliści podkreślali konieczność ścisłej współpracy i brak możliwości wykluczenia którejkolwiek grupy łańcucha wartości z pracy nad dojściem do gospodarki cyrkularnej, w tym konsumentów, którzy wciąż często podejmują decyzje zakupowe kierując się kryterium ekonomicznym. Zainteresowaniem cieszył się także temat technologii recyklingu chemicznego jako technologii komplementarnej wobec recyklingu mechanicznego, umożliwiającej przywrócenie do obiegu strumieni odpadów, które obecnie są składowane lub spalane. Jednocześnie zwracano uwagę, że do cyrkularnej transformacji niezbędne jest podniesienie poziomu sortowania i dalszego recyklingu odpadów, w tym odpadów opakowaniowych.


Warto podkreślić, że po latach pandemicznych, gdy osobiste kontakty były ograniczone, to już druga (po zeszłorocznej) edycja konferencji, w której uczestnicy dyskutowali osobiście. Frekwencja dowodzi dużego zainteresowania aktualną sytuacją branży i potrzeby wspólnej debaty w łańcuchu wartości – w spotkaniu uczestniczyło ponad 120 osób. Partnerami tegorocznego wydarzenia były firmy Basell Orlen Polyolefins, Dow oraz SABIC.