Plastics Europe i EuPC inaugurują europejski system certyfikacji Operation Clean Sweep®

Plastics Europe, europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych oraz Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Tworzyw Sztucznych (EuPC) ogłaszają uruchomienie zharmonizowanego europejskiego systemu certyfikacji będącego częścią programu Operation Clean Sweep® (OCS). Dodanie nowego narzędzia do zestawu instrumentów OCS jest milowym krokiem w dążeniu do całkowitego zatrzymania przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska.

Wycieki granulatu do ekosystemów są niedopuszczalne, ale pomimo prowadzenia standardowych kontroli środowiskowych, bezpieczeństwa i zarządzania jakością mogą się niestety zdarzyć na każdym etapie zarządzania granulatem. Program Operation Clean Sweep®, opracowany po to, aby pomóc firmom w walce z wyciekami granulatu do środowiska, zapewnia zestaw najważniejszych rekomendacji i narzędzi do osiągniecia tego celu.

Pierwszy w historii europejski system certyfikacji w zakresie zarządzania granulatem, uruchomiony w lutym tego roku, przyczyni się do dalszego zwiększenia efektywności programu Operation Clean Sweep® m.in. dzięki zharmonizowanym procesom i procedurom kontrolowania oraz dokumentowania strat granulatu w całym łańcuchu dostaw tworzyw sztucznych.

Nowopowstały system certyfikacji umożliwi wszystkim sygnatariuszom i pozostałym firmom mającym do czynienia z granulatem ocenę i ilościowe określenie stopnia realizacji zobowiązania OCS. Wyznaczy jednolite minimalne wymagania (w oparciu o sześć filarów deklaracji OCS), których spełnienie będzie regularnie kontrolowane przez akredytowane jednostki certyfikacyjne. Spis firm objętych certyfikacją będzie widoczny w ogólnodostępnym w rejestrze online, a efekty wdrażania systemu będą przedstawiane w corocznych raportach, uwzględniających m.in. szacunkowe dane dotyczące wycieków.

Uruchomienie europejskiego systemu certyfikacji OCS to ważny krok w kierunku wzmacniania oddziaływania programu Operation Clean Sweep® i wspierania naszych firm członkowskich oraz ich partnerów z łańcucha wartości w zapobieganiu wyciekom granulatu. Producenci tworzyw sztucznych są w pełni zaangażowani we wdrażanie certyfikacji we własnych europejskich zakładach i zachęcają do tego wszystkich swoich partnerów – mówi Hervé Millet, dyrektor ds. klimatu i produkcji w Plastics Europe.

Dzięki systemowi certyfikacji OCS możemy walczyć z problemem wycieków granulatu za pomocą praktycznych narzędzi. Zapobieganie wyciekom wymaga zmian kultury i organizacji, a od teraz będziemy w stanie wskazać jasne i konkretne działania podejmowane w celu zatrzymania wycieków do środowiska na etapie rozmaitych procesów produkcyjnych – przygotowania masterbatchy (mieszanek), compoundingu czy przetwarzania – dodaje Geoffroy Tillieux, dyrektor techniczny European Plastics Converters.

Europejski system certyfikacji OCS został opracowany pod kierownictwem komitetu nadzorczego złożonego z wielu różnych interesariuszy – decydentów, jednostek certyfikujących i przedstawicieli przemysłu, z uwzględnieniem dodatkowych rekomendacji zebranych w drodze konsultacji społecznych. Proces wdrażania systemu będzie monitorowany i doskonalony, aby zapewnić jak największą skuteczność w dążeniu do celu, jakim jest całkowite zatrzymanie przedostawania się granulatu tworzyw sztucznych do środowiska

Przemysł tworzyw sztucznych wspiera cel Komisji Europejskiej w zakresie określenia kierunków polityki ograniczającej niezamierzone przedostawanie się mikroplastików do środowiska. Jesteśmy przekonani, że dotychczasowe działania naszej branży związane z zarządzaniem granulatem tworzyw sztucznych, w tym wprowadzenie europejskiego systemu certyfikacji OCS, mogą stanowić wzór do kształtowania tej polityki.

Tylko współpracując jako zjednoczony łańcuch wartości, możemy skutecznie walczyć z wyciekami granulatu. Wzywamy naszych partnerów do przystąpienia do programu OCS i uzyskania certyfikacji, abyśmy wspólnie mogli dokonać systemowej zmiany.

Więcej informacji:

Program Operation Clean Sweep® podpisało dotąd ponad 1800 sygnatariuszy, obejmujących zarówno przedsiębiorstwa, jak i pojedyncze zakłady produkcyjne, a także stowarzyszenia. Wśród sygnatariuszy znajdują się wszyscy członkowie Plastics Europe oraz stale rosnąca liczba przetwórców i firm logistyczno-transportowych.

Regulamin i zasady systemu certyfikacji, a także obowiązujące wymagania dotyczące certyfikacji zakładów, są dostępne na stronie www.opcleansweep.eu. Pierwsza lista zatwierdzonych jednostek certyfikujących zostanie opublikowana w lutym.